รายละเอียดการจอง

1234/8

รถสิบล้อ, Lamborghini, Desel Plus

วันที่ใช้รถ 06 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ต.ค. 64 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง BB64100003 วันที่เวลา 05 ตุลาคม 2564 เวลา 15:24
จองใช้รถเพื่อ ไปสัมนา
สถานที่ไป ศูนย์สิริกิตต์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก แผนก TRANSPORT จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ ธนิสร์ โทรศัพท์ติดต่อ ภายใน 144
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม