รายละเอียดการจอง

1ก1234

Personal Lift, Benz, NGV

วันที่ใช้รถ 05 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 64 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง BB64100002 วันที่เวลา 05 ตุลาคม 2564 เวลา 15:22
จองใช้รถเพื่อ ไปต่างจังหวัด
สถานที่ไป พัทยา จังหวัด ชลบุรี
ใช้สำหรับแผนก รถตู้บริหาร จำนวนผู้โดยสาร 4
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวเจ๊น้อง ดี๊ดี โทรศัพท์ติดต่อ ภายใน 144
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม