รายละเอียดการจอง

1ตฒ 6195

Personal Lift, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 08 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 64 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง BB64090015 วันที่เวลา 08 กันยายน 2564 เวลา 09:49
จองใช้รถเพื่อ ไปติดต่อราชการ
สถานที่ไป อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
ใช้สำหรับแผนก สารสนเทศ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ ส.อ.รักดี เรียนดี
ผู้ขอใช้ นายทดสอบ โทรศัพท์ติดต่อ ภายใน 144
อัตราค่าเช่า 1,700,000,000,000,000,000,000.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 408,000,000,000,000,016,777,216.00 บาท
เพิ่มเติม