รายละเอียดการจอง

1ก1234

Personal Lift, Benz, NGV

วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 64 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง BB64090001 วันที่เวลา 02 กันยายน 2564 เวลา 16:31
จองใช้รถเพื่อ 1
สถานที่ไป 2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก รถตู้บริหาร จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายอิทธิพัทธ์ นามแฝง โทรศัพท์ติดต่อ 02218565
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม